Laden...

Herroepingsrecht

1. Je hebt het recht de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van (een) product/producten gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

2. De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat je het product ontvangen hebt, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als je in eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld, de dag waarop je het laatste product ontvangen hebt, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Jumbo mag, mits zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig moeten omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

2. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht door jou en kosten daarvan

1. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de herroepingstermijn aan de klantenservice van Jumbo:
- Telefoonnummer: 0800-0220161 Beschikbaarheid: van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 22.30 uur en zondag van 10.00 tot 16.30 uur
- Middels het Serviceformulier

2. Je kunt de onder 1. van dit artikel vermelde melding ook doen door het hieronder vermelde modelformulier voor herroeping binnen de herroepingstermijn te hebben gezonden aan Jumbo of de melding te doen op een andere ondubbelzinnige wijze.

3. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons te overhandigen bij één van onze Pick Up Points of terug te zenden aan Jumbo Supermarkten (Jumbo Omnichannel B.V.) t.a.v. Klantenservice, Balkweg 2, 5232 BV ‘s-Hertogenbosch. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

4. Je zendt het product terug of overhandigt het product bij één van onze Pick Up Points met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Jumbo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. 6. Je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product indien van toepassing. De kosten voor het terugzenden van het product / de producten verschillen naar gelang de omvang en gewicht van het product / de producten.

Verplichtingen van Jumbo bij herroeping

1. Jumbo vergoedt alle betalingen van jou, inclusief eventuele leveringskosten door Jumbo in rekening gebracht voor het leveren van het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Jumbo is toegestaan te wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

2. Jumbo gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode.

3. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, zal Jumbo de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De volgende producten zijn ingevolge artikel 6:230p BW uitgesloten van het herroepingsrecht:

1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

5. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Jumbo wijst jou er tot slot volledigheidshalve op dat een product aan de overeenkomst moet beantwoorden.