Destop Ontstopper Eco-Gecertificeerd 500ml

EcoCertA.I.S.E.Society of the Plastics Industry (SPI)Gescheiden inzameling

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Ontstopper eco-gecertificeerd

  Ingrediënten

  • <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfum.
  • Bevat: Potassium Hydroxide.

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Recyclebaar

  Veiligheid

  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Antigifcentrum: 070/245 245.

  EcoCert - http://detergents.ecocert.com

   Contactgegevens:

   RB Hygiene Home Netherlands, Siriusdreef 14,
   2132 WT Hoofddorp. Tel.: +31 (0)23 558 4500.

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.