Laden...

DesTop Ontstopper Gel met Soda 1L

Bij een verstopping type keuken, badkamer en vet.

Green DotA.I.S.E.Society of the Plastics Industry (SPI)

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Bevat : minder dan 5% kationogene oppervlakteactieve stoffen

  Veiligheid

  GEVAAR : Bevat natriumhydroxyde (bijtende soda) en ammoniumhydroxide. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving.

  A.I.S.E. - www.cleanright.eu

  • Land van oorsprong: Polen

  Contactgegevens:

  RB Hygiene Home Netherlands : Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp - Tel. : +31(0)23 558 4500.

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.