Laden...

DesTop Vloeibare Ontstopper met Soda 1L

Getest op een typische badkamerverstopping.

Green DotA.I.S.E.Society of the Plastics Industry (SPI)

  Uitgebreide productinformatie

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Recyclebaar

  Veiligheid

  Gevaar VOORZORGSMAATREGELEN: Bevat: Sodium hydroxide, ammonium hydroxide. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren.

  A.I.S.E. - www.cleanright.eu

   Contactgegevens:

   RB Netherlands:
   Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
   Tel. : +31(0)23 558 4500.

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.