Laden...

Farmlight Lampoil 1000ml

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Lampoil

  Ingrediënten

  • Paraffine
  • (aardolie) C>10
  • CAS No. 64771-71-7 alkanen
  • C12-26- vertakte en lineair
  • CAS No. 90622-53-0

  Bereidingsmethode

  Roet niet bij juiste lontinstelling. Mag niet worden gebruikt als motorbrandstof, smeermiddel of voor verwarmingsdoeleinden in petroleumkachels! Lampolie alleen gebruiken in daarvoor bedoelde lampen. Instructies van de olielamp-fabrikant opvolgen.

  Bewaren

  Vorstvrij bewaren.

  Veiligheid

  Gevaarlijk • Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. • Brandende olielamp niet alleen laten. • Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden. • Niet drinken. • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • P331: GEEN braken opwekken. • P102: Buiten het bereik van kinderen houden. • P405: Achter slot bewaren. • P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.

   Over de fabrikant

   www.selchemie.com

   Contactgegevens:

   Sel Chemie BV
   Broekstraat 23
   7122 MN Aalten
   Nederland

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.