Glorix Extended Power Bleek Original 15 x 750ml

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Reinigingsmiddel

  Ingrediënten

  • <5%: chloorbleekmiddelen (natriumhypochloriet), niet-ionogene oppervlakte- actieve stoffen, zeep, parfum
  • Bevat 4,5% actieve chloor.

  Veiligheid

  Let op:Niet gebruiken op email, chroom of goud. Niet onverdund op vloeren gebruiken. Niet morsen op textiel, meubelen, tapijt. Gemorste vloeistof verwijderen en grondig spoelen met schoon water. Na gebruik handen wassen. Rechtop vervoeren.Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen en oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.Bevat: Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide, Cocamine oxide.

  A.I.S.E. - A Charter member - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   www.unilever.com

   Contactgegevens:

   Unilever Nederland B.V.Postbus 1603000 AD Rotterdam

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product