Laden...

HG Eco Kalk Verwijderaar 500ml

HG eco kalkverwijderaar verwijdert veilig, snel en effectief kalkaanslag van allerlei soorten ondergronden. Een stralende glans is het resultaat!
HG eco kalkverwijderaar is een duurzame, milieuvriendelijke ontkalker, gemaakt van grondstoffen die minder belastend zijn voor het milieu. HG ecoproducten zijn dan ook vrij van conserveringsmiddelen, fosfaten, fosfonaten, kleurstoffen en microplastics. Maar ook grondstoffen zoals allergenen, parabenen en chloor worden in het HG eco-assortiment niet gebruikt. De gebruikte verpakkingen bestaan uit 100% recyclebare materialen. Kortom: HG ecoproducten zijn duurzame, milieuvriendelijke producten, maar met de bekende HG schoonmaakkracht en effectiviteit!

Green DotSociety of the Plastics Industry (SPI)

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Niet ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%
  • parfums

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Recyclebaar

  Veiligheid

  Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. HG eco kalkverwijderaar niet toepassen op kalkhoudende natuursteensoorten (zoals marmer) of nietzuurbestendige oppervlakken. Tijdens gebruik goed ventileren. - Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 - Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. EUH071- Bijtend voor de luchtwegen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: L-(+)-Melkzuur CAS: 79-33-4, Alcohols, C9-11, ethoxylated CAS: 68439-46-3; 160901-09-7

  Society of the Plastics Industry (SPI) - 2 HDPE

   Over de fabrikant

   HG Doet wat het belooft.

   HG.eu

   HG.EU

   Contactgegevens:

   HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,
   Nederland, Tel.: +31 (0)36-5494700

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.