Laden...

HG Eco Ontstopper 1L

HG eco ontstopper ⢠Verpakking van 100% recyclebare materialen. ⢠VRIJ VAN conserveringsmiddelen, fosfaten, fosfonaten, kleurs toffen en microplastics. HG eco ontstopper is een veilige, zeer krachtige ontstopper. Het product is gebruiksklaar en hoeft niet ve rdund te worden, waardoor er minder kans op spatten bestaat! HG eco ontstopper is een duurzame, milieuvriendelijke ontstopper, gema akt van grondstoffen die minder belastend zijn voor het milieu. HG ecoproducten zijn dan ook vrij van conserveringsmiddelen, fosfat en, fosfonaten, kleurstoffen en microplastics. Maar ook grondstoffen zoals allergenen, parabenen en chloor worden in het HG eco-asso rtiment niet gebruikt. De gebruikte verpakkingen bestaan uit 100% recyclebare materialen. Kortom: HG ecoproducten zijn duurzame, mi lieuvriendelijke producten, maar met de bekende HG werking en effectiviteit!

Green DotSociety of the Plastics Industry (SPI)

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Eco ontstopper

  Ingrediënten

  • Bevat o.a.:
  • niet ionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Recyclebaar

  Veiligheid

  Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet geschikt voor afvoerleidingen van aluminium of zink. Verwijdert geen verstoppingen die veroorzaakt worden door cement of metalen voorwerpen. - Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Natriumhydroxide; EINECS; 215-181-5, D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides, EINECS 500-220-1

  Biodegradable according to regulation 684/2004/EC

   Over de fabrikant

   HG Doet wat het belooft.

   www.HG.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,
   Nederland, Tel.: +31 (0)36-5494700

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.