HG X Muggenstekker Navulling 45ml

Muggen zijn vooral 's avonds en 's nachts actief. Met hun gezoem en mogelijke steken kunnen ze veel hinder veroorzaken. HGX muggenstekker bestrijdt muggen zeer effectief in woon- en slaapkamers en heeft een langdurige werking.

Aard van het preparaat: Verdampingsmiddel.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Muggenstekker navulling

  Ingrediënten

  • Werkzame stof en gehalte: prallethrin 6,4 G/L

  Bewaren

  Tenminste houdbaar tot: zie fles.

  Veiligheid

  GEVAAR Niet gebruiken in slaapkamers van kinderen jonger dan 2 jaar. Product buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Gevarenaanduidingen H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P273- Voorkom lozing in het milieu. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P405-Achter slot bewaren. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

   Over de fabrikant

   www.HG.eu

   Contactgegevens:

   HG International b.v.
   Damsluisweg 70
   1332 EJ Almere

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.