Laden...

Jumbo Dikbleek Original 750ml

Jumbo Dikbleek Original is dikker en werkt grondiger dan gewone bleek. Het hecht zich beter aan het oppervlak en is daarom geschikt voor het hygiënisch van sanitair in badkamer of toilet. Het zorgt voor een frisse geur in je toilet.

A.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Dikbleek original

  Ingrediënten

  • Chloorbleekmiddelen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep <5%.
  • Bevat: Parfums.

  Bereidingsmethode

  Om te openen, de dop indrukken en tegelijkertijd voorzichtig losdraaien zonder de fles samen te drukken. De fles onmiddellijk na gebruik terug sluiten. Verdund gebruik: 60 ml product per 5 liter water. Met helder water spoelen.

  Bewaren

  Bewaar de fles rechtop, op een koele en donkere plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking en achter slot bewaren.

  Veiligheid

  LET OP: niet mengen met andere schoonmaakmiddelen, gelekte/gemorste stof direct opnemen om materiële schade te vermijden en voorkom lozing in het milieu. Gevaar • Bevat NATRIUMHYPOCHLORIET, MYRISTAMINE OXIDE, NATRIUMHYDROXIDE. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalverwerking voor huishoudelijk afval. • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

  A.I.S.E. - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   Met Jumbo alles schoon.

   Jumbo.com

   Contactgegevens:

   Jumbo Supermarkten B.V.
   Rijksweg 15
   5462 CE Veghel

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product