Calgon Hygiëne+ Disinfectie Gel Wasmachinereiniger en Anti Kalk - 15 Wasbeurten - 750ml

Calgon Hygiëne+ Disinfectie Gel Wasmachinereiniger en Anti Kalk - 15 Wasbeurten - 750ml

750 ml

7 61
10,15/liter

Hygiëne+ Disinfectie Gel.

Calgon Hygiëne+ beschermt uw wasmachine tegen kalkaanslag, vuilresiduen en slechte geurtjes en houdt ze tegelijkertijd schoon en gedesinfecteerd. Calgon Hygiëne+ combineert de bescherming van Calgon tegen kalkaanslag met antibacteriële ingrediënten voor de eliminatie van 99,9% van de bacteriën in een lege machine.

- Gebruik Calgon Hygiëne+ bij elke wasbeurt om uw wasmachine te beschermen tegen kalk, vuilresiduen en slechte geurtjes.
- Zijn preventieve werking beschermt de vitale delen van uw machine.
- Gebruik Calgon Hygiëne+ één keer per maand in een lege machine om 99,9% van de bacteriën* te verwijderen. Resultaat: uw machine is schoon en gedesinfecteerd.
- Aanbevolen door wasmachinefabrikanten**

*Getest volgens EN14561 (voorwaarden : in een lege machine, op 40°C, contacttijd 30 minuten).

** Calgon is het meest aanbevolen merk, gebaseerd op het marktaandeel van wasmachinefabrikanten die Calgon aanbevelen.

WAARSCHUWING
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.
UFI: 8Q90-40N6-X00J-K7FH
Antigifcentrum:
070/245 245.