Destop Ontstopper Gel met Soda 1L

Destop Ontstopper Gel met Soda 1L

1 L

4 45
4,45/liter

Dankzij de sodaformule is dit een ontstopper die binnen 30 minuten ontstopt. Hij valt direct de te vernietigen verstopping aan en maakt de leidingen schoon zonder ze te beschadigen.

- Geschikt voor stilstaand water.
- Werkt in slechts 30 minuten.
- Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs plastic).
- Geeft geen ammoniakgeur.
- Bevat sodaformule.

GEVAAR: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving.
Antigifcentrum 070/245 245.