Destop Vloeibare Ontstopper met Soda 1L

Destop Vloeibare Ontstopper met Soda 1L

1 L

3 29
3,29/liter

Destop Vloeibare ontstopper lost alle organische materialen volledig op: haar, vet, etc. Het tast het glazuur of de buizen (zelfs plastic) niet aan.

- Geschikt bij slecht wegstromend water.
- Werkt binnen 45 minuten.
- Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs plastic).
- Geeft geen ammoniakgeur.
- Bevat een sodaformule.

VOORZORGSMAATREGELEN: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescher- ming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren.
Antigifcentrum: 070/245 245

Andere soorten