Ecover Afwasmiddel Citroen & Aloë Vera 450ml

Ecover Afwasmiddel Citroen & Aloë Vera 450ml

450 ml

2 76
6,13/liter

AFWASMIDDEL

GEVAAR. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Oogbescherming dragen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Andere soorten