Ecover Lelie & Lotus Afwasmiddel 450ml

Ecover Lelie & Lotus Afwasmiddel 450ml

450 ml

2 25
5,00/liter
Niet beschikbaar

AFWASMIDDEL

Ons afwasmiddel gebruikt de kracht van biologisch afbreekbare ingrediënten van natuurlijke oorsprong voor een kraaknette vaat.
Dat is nu Smart Green Science.

GEVAAR. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk en ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Oogbescherming dragen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Andere soorten