Loading...
< Ga terug

Privacy Statement Max Verstappen spaaractie

Via de website www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen (hierna: de “Website”) verzamelt Jumbo persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie Jumbo over de bezoekers van de Website en de gebruikers van de App verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.

1. Wie is Jumbo?

Jumbo Supermarkten B.V. (“Jumbo”) houdt zich bezig met de detailhandel in levensmiddelen en aanverwante artikelen. Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de Website Informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

Jumbo Supermarkten B.V.
KvK 16044409
Rijksweg 15
5462CE Veghel

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:
Sanne Kennepohl - privacy@jumbo.com.


2. Welke Informatie wordt via de Website verzameld?

Via de Website worden de volgende persoonsgegeven van jou verzameld:

  • Voor- en achternaam: wij vinden het fijn als we jou op de juiste manier kunnen aanspreken en zo kunnen we ook controleren of jij degene bent die deelneemt aan de spaaractie Max Verstappen.
  • E-mailadres: op het door jou opgegeven e-mailadres ontvang je het afhaalbewijs en berichtgeving over het afhalen van het schaalmodel van de raceauto van Max Verstappen.
    Als je hier via de Website toestemming voor geeft ontvang je ook per e-mail informatie over toekomstige (spaar)acties van Jumbo. 
  • IP-adres: wij slaan jouw IP-adres op om eventuele problemen te voorkomen en misbruik tegen te gaan.
  • Versie van het besturingssysteem: dit gegeven gebruiken we om te meten welke type gebruikers er zijn en om de Website optimaal te laten werken voor onze gebruikers. 


3. Op basis van welke grondslag verzamelen wij jouw Informatie?

Om jouw Informatie te mogen verwerken moet de verwerking gebaseerd worden op één van de grondslagen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jumbo verwerkt jouw Informatie als jij daar toestemming voor hebt gegeven, zoals voor de ontvangst van een nieuwsbrief, of omdat de verwerking mogelijk is voor het tot stand komen van de overeenkomst. De overeenkomst betekent hier het activeren van je bestelcode en het ontvangen van een afhaalbewijs. Daarnaast vinden er ook verwerkingen plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Jumbo, bijvoorbeeld de verwerkingen voor marketingdoeleinden. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven wat voor Jumbo de grondslag is.
 

4. Met wie deelt Jumbo jouw persoonsgegevens?

Jumbo verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Jumbo kan je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het afronden van de bestelling, je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit verplicht is vanuit de AVG. Jumbo verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Jumbo.


5. Contact

Als je contact opneemt met de klantenservice van Jumbo, omdat je vragen of klachten hebt over de Website, je bestelling of het gebruik van jouw informatie zal Jumbo jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Jumbo kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jumbo, namelijk het belang om jou als klant efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van Jumbo te optimaliseren. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Jumbo een verzoek doet om inzage in de Informatie die Jumbo over jou opslaat of als jij Jumbo verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 12 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.
 

6. Advertenties

Het e-mailadres dat je tijdens het activeren van de bestelcode opgeeft, wordt door Jumbo opgeslagen en kan worden gebruikt om volgende Jumbo / Max Verstappen actie campagnes via Facebook, Google Adwords of DoubleClick onder jouw aandacht te brengen. Voor de verwerking van jouw Informatie in het kader van de promotie van volgende campagnes van Jumbo / Max Verstappen is Jumbo de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en betreft de grondslag gerechtvaardigd belang.

Van belang is dat jouw e-mailadres niet onversleuteld aan Facebook en Google wordt verstrekt. Jouw e-mailadres wordt eerst binnen de omgeving van Jumbo gecodeerd (“gehasht”). Vervolgens worden de gehashte gegevens naar de Facebook-, Adwords- of DoubleClick omgeving geüpload. De geüploade gegevens worden vervolgens vergeleken met de gehashte gegevens die Facebook of Google bezit. Indien er een match plaatsvindt, betekent dit dat het e-mailadres dat via de Website of de App is verstrekt aan een Facebook- of Googleaccount is gekoppeld. Jumbo kan deze personen vervolgens op Facebook en in het zoek- en displaynetwerk van Google een advertentie van een actie van Jumbo / Max Verstappen tonen. Indien er geen match plaatsvindt, gebeurt er vervolgens niets.


7. Nieuwsbrieven

Het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de Website, kan door Jumbo worden gebruikt om jou de nieuwsbrief omtrent deze actie en toekomstige acties toe te zenden, mits je hier toestemming voor gegeven hebt. Indien je op een gegeven moment geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Voor de verwerking van jouw Informatie in het kader van het sturen van nieuwsbrieven is Jumbo de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Jumbo verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.


8. Cookies

Via de Website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op de Website te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren. Deze Informatie wordt niet aan andere bestanden of gebruikersprofielen gekoppeld.


9. Statistisch onderzoek

Jumbo streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de Website. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in de Website kan aanbrengen.

Jumbo kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie, dit doet Jumbo op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Jumbo hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.


10. Bewaren van Informatie

Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen. De termijn is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor Jumbo deze gegevens verwerkt. Jumbo heeft hiervoor een intern beleid opgesteld waaraan zij zich ook houdt.


11. Bescherming van jouw Informatie

Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jouw Informatie wordt via de Website veilig verzonden door ze te coderen. Jumbo maakt daarbij gebruik van coderingssystemen TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer).

Jumbo beveiligt  de Website met passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


12. Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het Privacy Statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

 

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: serviceformulier op www.jumbo.com/contact.

Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

lnzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende

persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.


13. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de App. De laatste versie van het Privacy Statement is van 4 juni 2019.


14. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen middels het serviceformulier van Jumbo.

Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met Jumbo niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Andere vraag?

Heb je een vraag over deze spaaractie? We helpen je graag! Laat het ons weten via het contactformulier of:

Facebook
08.00 - 20.00 uur (ma. t/m zo.)
Twitter
08.00 - 20.00 uur (ma. t/m zo.)
0800 022 01 61
08.00 - 20.00 uur (ma. t/m za.)

Cookie Statement

Dit Cookie Statement beschrijft van welke cookies Jumbo gebruik maakt via de website www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Websites of Applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de Websites of Applicaties terugsturen. De cookies die via deze Website of Applicatie worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.


Welke cookies hanteert Jumbo en voor welk doel?

Functionele cookies
Wij maken in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden functionele cookies bijvoorbeeld de producten die je in het winkelwagentje plaatst en informatie die je in (bestel)formulieren opneemt en hoef je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw in te loggen. Het is niet mogelijk dat je je afmeldt voor functionele cookies.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen maakt Jumbo gebruik van Google Analytics-cookies. Deze cookie registreert jouw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Jumbo verstrekt. Jumbo verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen en/of haar dienstverlening doorvoeren. In dit kader heeft Jumbo met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Verder wordt het laatste octet van jouw IP-adres dat aan Google wordt toegezonden gemaskeerd en is de optie ‘gegevens delen’ binnen de Google Analytics omgeving uit gezet. Tot slot maakt Jumbo geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google analytics cookies, tenzij je daarvoor toestemming hebt verleend. Omdat Jumbo de hiervoor vermelde maatregelen heeft genomen, zijn de cookies van Google Analytics als functionele cookies aan te merken.  

Profiling 
Jumbo maakt op haar website gebruikt van re-targeting/re-marketing technologieën van advertentienetwerken waaronder Facebook, Google Adwords en DoubleClick. Het doel van deze technologieën is om je interessante en op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.
Via www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen wordt een cookie op jouw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk om jouw apparaat te herkennen wanneer je na een bezoek aan www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van het advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Jumbo om jou op die andere website een advertentie van www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen te tonen.
De gegevens die met behulp van Google Analytics worden verzameld, worden naast de doeleinden als vermeld onder de paragraaf “Analytics cookies”, tevens gebruikt voor het tonen van advertenties op maat indien je bij de cookie voorkeuren hebt aangegeven dat je ook profiling cookies wil ontvangen.

Cookies van derden
Via www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen worden cookies geplaatst die afkomstig zijn van derde partijen. Zo worden bij het tonen van video’s die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube, door deze derde partijen cookies geplaatst die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. 

Op het gebruik van de cookies die via de video’s op www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van YouTube van toepassing. Jumbo accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden.  Voor meer informatie verwijst Jumbo je naar de voorwaarden van YouTube.

Verwijderen cookies
De toestemming die jij hebt gegeven aan Jumbo voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in je browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hier kun je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van www.jumbo.com/spaaractiemaxverstappen  niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Website bekend worden gemaakt.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen middels het service formulier. Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.


Laatst gewijzigd op 4 juni 2019.