XG2 Professionele Duo Ontstopper 2 x 500ml

XG2 Professionele duo ontstopper
Heeft u last van hardnekkige verstoppingen in de afvoerleidingen van uw keuken of badkamer? Zoek niet verder, want XG2 Duo Ontstopper is dé oplossing. De twee unieke componenten, fles 1 en 2, zijn speciaal ontwikkeld om doelgericht verstoppingen op te lossen die veroorzaakt zijn door onder meer zeepresten, etensresten, vet, haren en gel. Het product is veilig voor afvoerleidingen. Let op: voor het gewenste resultaat moet u de juiste doseringen van onderstaand stappenplan aan houden.

Green Dot
 • Inhoud van de doos: XG2 Professionele Duo Ontstopper 1|XG2 Professionele Duo Ontstopper 2

Uitgebreide productinformatie

Ingrediënten

 • Fles 1: natriumhydroxide.
 • Fles 2: anionogene oppervlakteactieve stoffen <5%, natriumhypochloriet.

Bereidingsmethode

1. Verwijder zoveel mogelijk water uit de verstopte afvoer.
2. Flacon openen: dop indrukken en naar links draaien. Giet vervolgens voorzichtig het 1e deel (zie maatstrepen op de fles) van fles 1 (geel) XG2 ontstopper in de afvoer.
3. Giet daarna voorzichtig het 1e deel van fles 2 (rood) XG2 ontstopper in de afvoer en laat het product minimaal 1 uur inwerken. Bij hardnekkige verstoppingen het product een nacht laten inwerken.
4. Na het inwerken goed naspoelen met een ruime hoeveelheid warm water.
5. Giet vervolgens voorzichtig het 2e deel van fles 1 (geel) in de afvoer.
6. Giet nu ook het 2e deel van fles 2 (rood) in de afvoer en laat het geheel 1 uur inwerken. Spoel het vervolgens weer goed na met warm water. Doppen direct na gebruik weer op de flacons draaien.

Mocht de verstopping na gebruik van dit product niet zijn opgelost, raden wij aan een loodgieter in te schakelen. Om nieuwe verstoppingen te voorkomen, raden we aan maandelijks een halve flacon XG2 Vloeibare Ontstopper te gebruiken.

Veiligheid

ATTENTIE: Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen. Niet geschikt voor afvoerleidingen van aluminium en zink. Het product kan aluminium, zink, lichte metalen en sommige verfsoorten aantasten. Fles 1: GEVAAR. Gevaaraanduidingen: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanwijzingen: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260- Damp/nevel niet inademen. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 - beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming dragen. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Fles 2: GEVAAR: Gevaaraanduidingen: H315 - Veroorzaakt huidirritatie H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanwijzingen: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - beschermende handschoenen dragen P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken EUH206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

  Over de fabrikant

  ”Merk het verschil!” Rob Geus

  De producten van XG2 zijn ontwikkeld voor de professionele markt, maar nu ook beschikbaar voor bij u thuis. Alle XG2 producten zijn van de hoogste kwaliteit en op basis van de meest innovatieve formules.

  Informatie & schoonmaaktips: www.xg2.nl

  Rob Geus:
  ”Goede hygiëne is van groot belang bij horeca, ziekenhuizen, scholen én bij u thuis. De producten van XG2 werken optimaal, besparen tijd en leveren het beste resultaat. Daar wordt iedereen vrolijk van. Gebruik ook XG2 en merk het verschil.”

  www.xg2.nl

  Contactgegevens:

  XG2 PRO CLEANERS B.V.
  Overtoom 141
  1054 HG Amsterdam

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.