XG2 Professionele Vloeibare Ontstopper 500ml

XG2 Professionele Vloeibare Ontstopper
Afvoer verstopt? Gebruik dan XG2 Vloeibare Ontstopper. Door de extra sterke formule worden uw verstopte gootsteen, afvoerputjes en leidingen snel en effectief ontstopt. De reiniger lost vet- en etensresten, haren en andere verstoppingen snel op. Tevens veilig voor afvoerleidingen.

Green Dot

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Natriumhydroxide

  Bereidingsmethode

  1. Verwijder zoveel mogelijk water uit de verstopte afvoer. Flacon openen: dop indrukken en naar links draaien.
  2. Giet vervolgens voorzichtig een halve fles XG2 Vloeibare Ontstopper in de afvoer.
  3. Laat het product minimaal 30 minuten inwerken. Vervolgens met veel warm water de afvoer doorspoelen.
  4. Bij hardnekkige verstoppingen het product een nacht laten inwerken. Los de verstopping niet gelijk op, de procedure maximaal 1 keer herhalen.
  5. Om nieuwe verstoppingen te voorkomen, raden we aan maandelijks een halve flacon door de afvoer te spoelen. Dop direct na gebruik weer op de flacon draaien.

  Veiligheid

  ATTENTIE: Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen. Niet geschikt voor afvoerleidingen van aluminium en zink. Het product kan aluminium, zink, lichte metalen en sommige verfsoorten aantasten. GEVAAR: Gevaaraanduidingen: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanwijzingen: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260 - Damp/nevel niet inademen. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 - Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen P310+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

   Over de fabrikant

   "Merk het verschil!" Rob Geus

   De producten van XG2 zijn ontwikkeld voor de professionele markt, maar nu ook beschikbaar voor bij u thuis. Alle XG2 producten zijn van de hoogste kwaliteit en op basis van de meest innovatieve formules.

   Informatie & schoonmaaktips: www.xg2.nl

   Rob Geus:
   "Goede hygiëne is van groot belang bij horeca, ziekenhuizen, scholen én bij u thuis. De producten van XG2 werken optimaal, besparen tijd en leveren het beste resultaat. Daar wordt iedereen vrolijk van. Gebruik ook XG2 en merk het verschil".

   www.xg2.nl

   Contactgegevens:

   XG2 PRO CLEANERS B.V.
   Overtoom 141
   1054 HG Amsterdam

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.