Destop gel express geurverwijderaar - 500ml

Destop gel express geurverwijderaar - 500ml

500 mL

3 46
6,92/liter

Gel Express Geurverwijderaar.

Destop Geurstop lost organische verstoppingen op en vernietigt kwalijke geurtjes (zonder gevaar voor de leidingen).

- Vernietigt verstoppingen in 30 min.
- Verwijdert slechte geuren.
- Reinigt grondig.
- Geen ammoniakgeur.
- Geschikt voor alle soorten leidingen.
- Tast het email of de leidingen (zelfs plastic) niet aan.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN GEBRUIKEN EN HOUDEN
VOORZORGSMAATREGELEN: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Damp niet inademen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te dragen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving. Niet overgieten. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Gebruik de lege container niet. Voorkom toegang tot sanitaire voorzieningen tijdens de behandeling.
UFI : 7502-DOCS-200W-RTGX
Antigifcentrum: 070/245 245.