Jumbo Krachtige Dikbleek Original 750ml
Altijd Lage Prijs (ALP)

Jumbo Krachtige Dikbleek Original 750ml

750 ml

0 85
1,13/liter

Dikbleek original

Jumbo Dikbleek Original is dikker en werkt grondiger dan gewone bleek. Het hecht zich beter aan het oppervlak en is daarom geschikt voor het hygiënisch van sanitair in badkamer of toilet. Het zorgt voor een frisse geur in je toilet.

Product Bevat: AQUA, SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM HYPOCHLORITE, MYRISTAMINE OXIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM XYLENE SULFONATE, SODIUM LAURATE, PARFUM, SODIUM PERIODATE

Bewaren

Bewaar de fles rectop, op een koele en donkere plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking en achter slot bewaren.

GEVAAR. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Gelekte / gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalverwerking voor huishoudelijk afval. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
LET OP: niet mengen met andere schoonmaakmiddelen, gelekte/gemorste stof direct opnemen om materiële schade te vermijden en voorkom lozing in het milieu.
UFI: Q04N-05XK-1N0Y-4DHX