Jumbo Schoonmaak Spiritus 1L

Jumbo Schoonmaak Spiritus 1L

1000 ml

2 03
2,03/liter

Brandspiritus (ethanol 85%)

Multifunctioneel!
Naast het schoonmaken en ontvetten kan deze spiritus ook gebruikt worden als brandstof voor tafelbranders.

Jumbo Spiritus verwijdert vet, vuil en aanslag van ramen, spiegels etc. Het is ook geschikt voor het schoonmaken van vette onderdelen van bijv. naaimachines.

Product Bevat: ETHANOL (ETHYLALCOHOL), BATANON (THYLMETHYLKETON), AQUA

Bewaren

Bewaaradvies: bewaar dit product buiten het bereik van kinderen. Dit betekent hoog en / of achter slot en grendel. Ook bij het gebruik van het product is het beste om deze buiten bereik van kinderen te houden.
Koel bewaren.
Koel en droog bewaren.

GEVAAR: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. In geval van brand: blussen met bluspoeder, schuim, kooldioxide (CO2), waternevel. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Inhoud / verpakking afvoeren de lokale regelgeving.

Andere soorten