Sanicur Handgel Desinfect 300ml

Sanicur Handgel Desinfect 300ml

300 ml

4 01
13,37/liter

Handgel Desinfect

GEVAAR
-Licht ontvlambare vloeistof of damp.
-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.