Vapona Anti Mug Apparaat + Navulling 45 Nachten 18ml

Vapona Anti Mug Apparaat + Navulling 45 Nachten 18ml

18 ml

9 69
9,69/stuk
Uit het online assortiment

Elektrisch Anti Muggen Apparaat Refill / Anti-muggen apparaat (stekker + navulling)

- Constante bescherming
- Effectief tegen muggen
- Bewezen effectiviteit

Toelatingshouder: Henkel Netherlands / Toelatingsnummer: 15037N / Vorm waaronder het aangeboden wordt: VP- damp ontwikkelend product
Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is: PT18 insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van geleedpotigen.

Bewaren

Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaren)

WAARSCHUWING
Gevaaraanduidingen: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.